nikolasscepko-mediator.eu

Bajkalská 22, Bratislava
+421918532888
nscepko@nikolasscepko-mediator.eu

Cenník služieb

Výška odmeny za mediačné služby je predmetom dohody so spornými stranami.

Úvodná konzultácia

1 hodina zadarmo

Preskúmanie a zhodnotenie možností mimosúdneho riešenia formou mediácie v prípade zmluvných a mimozmluvných záväzkov a pohľadávok objednávateľa. Poradenstvo a konzultácie k možnostiam mimosúdneho riešenia sporov.

Konzultácia

40€/hod

Základná sadzba nad rámec úvodnej konzultácie. V rámci konzultácií je možné si dohodnúť mediačný koučing v prípade ak jedna zo strán sporu nemá záujem svoju situáciu riešiť pred mediátorom, ale druhá strana sporu chce situáciu riešiť.

Vedenie Mediácie

50€/hod

Základná sadzba za vedenie mediačného konania. V cene nie sú zahrnuté iné účelne vynaložené náklady, ktoré sú účtované iba pri predošlom odsúhlasení stranami sporu.

Dohoda o začatí mediácie

40€/ks

Spísanie dohody o začatí mediácie podľa §14 zákona 420/2004 Z. z. o mediácií.

Dohoda o vyriešení sporu mediáciou

50€/ks

Spísanie dohody o vyriešení sporu prostredníctvom mediácie podľa §15 zákona 420/2004 Z. z. o mediácií.

Doplňujúce informácie

  • Mediátor má podľa zákona o mediácií nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácií, ak tento zákon neustanovuje inak. Zákon o mediácií ustanovuje inak ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci alebo sa jedná o spotrebiteľský spor.
  • Cena je konečná, nie som platcom DPH, tzn. DPH sa neúčtuje.
  • Výška odmeny, splatnosť a spôsob jej úhrady je súčasťou Dohody o začatí mediácie, ktorá sa uzatvára písomne pre začatím mediácie. 

Dodatočné služby

Služby Vyjednávania

50€/hod

Základná sadzba za prípravu na vyjednávanie, zhodnotenie východiskovej situácie, stanovenie stratégie, určenie BATNY a iných kľúčových východiskových bodov a vedenie vyjednávania s protistranou. V cene nie sú zahrnuté iné účelne vynaložené náklady, ktoré sú účtované iba pri predošlom odsúhlasení objednávateľom.

Služby Facilitácie

40€/hod

Základná sadzba za prípravu na facilitáciu, vedenie facilitácie a prípravu záverečnej dohody. V cene nie sú zahrnuté iné účelne vynaložené náklady, ktoré sú účtované iba pri predošlom odsúhlasení objednávateľom.