nikolasscepko-mediator.eu

Bajkalská 22, Bratislava
+421918532888
nscepko@nikolasscepko-mediator.eu

Nikolas ŠČEPko

Mediátor

Bol raz jeden starec, ktorý mal 17 tiav. Tento starec jedného dňa zomrel a zanechal svojim trom synom závet v ktorom znelo, že najstarší má dostať ½ tiav, prostredný má dostať 1/3 tiav a najmladší 1/9 tiav. Synovia dlho rozmýšľali ako si ťavy rozdelia. Dlhé diskusie začali pomaly prerastať do hádok a hrozilo, že sa vôbec nedohodnú a starcovo dedičstvo zostane nerozdelené. Ich dlhé naťahovanie raz začula jedna starena a rozhodla sa, že do ich diskusií vstúpi a nakoniec im požičala jednu ťavu. Následne synovia začali opäť deliť otcovo dedičstvo a dohodli sa nasledovne: najstarší dostane 9 tiav, prostredný 6 tiav a najmladší 2 ťavy.

Čo z krátkeho príbehu vyplýva?

Že niekedy stačí vniesť do konfliktu iný pohľad, dobre stanovenú otázku, nechať druhú stranu vysvetliť jej pocit, vnímanie alebo len niekoho kto je nestranný a nezávislý a chce napomôcť účastníkom vyriešiť situáciu. Tieto a mnohé iné sú kompetencie dobrého mediátora.

Volám sa Nikolas Ščepko a som mediátor zapísaný v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 2137. Moja zodpovednosť v mediácií je viesť komunikačný proces a vytvárať pre Vás bezpečný priestor na vzájomnú komunikáciu a formuláciu obojstranne výhodnej dohody orientovanej na Vaše záujmy.

Predtým ako som sa stal mediátorom som získal skúsenosti potrebné pre vykonávanie činnosti mediátora v korporátnom prostredí v oblasti nákupu. Medzi moje silné stránky patrí profesionálna, efektívna komunikácia, počúvanie, schopnosť hľadať riešenia a orientácia na klienta. Tieto som nadobudol a zlepšil práve vo vyššie spomenutej oblasti na pozíciách ako nákupca alebo analytik nákupu, na ktorej momentálne pôsobím a jej náplň sa v určitej miere zhoduje s povinnosťami mediátora ako sú vykonávať svoju činnosť svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne a samozrejme hospodárne, teda efektívne.

Ak sa vrátime k príbehu zo začiatku, možno ste postrehli, že súčet výsledného rozdelenia tiav je 17, čo znamená, že ani starena neprišla o svoju ťavu. Takto by mala byť vedená aj mediácia, čo je aj jedným z mojich princípov, myslieť vždy na konsenzus, na záujmy všetkých zúčastnených strán.

Absolvované Vzdelanie v Mediácií

  • 200-hodinový akreditovaný kurz – mediátor (vzdelanie zo zámerom nadobudnúť osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z. z. o mediácií v platnom znení). Obsah – základy právneho poriadku; interpersonálna komunikácia, teória konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a tréning sociálnych zručností, pravidlá správania mediátora; tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora; vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu.
  • Aplikácia zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácií v znení neskorších predpisov v kontexte vybraných ustanovení občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov občianskeho práva – odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania v rozsahu 8 hodín. 

INÉ ABSOLVOVANÉ VZDELANIE

  • Sociálno-psychologický tréning s dôrazom na praktické osvojenie si tém ako efektívna komunikácia, akceptácia, empatia, sociálna konverzácia, sebaúcta a emociálna a sociálna zrelosť (40 hodín).

Povedali o mne

Ako si Nikolas prezentoval svoje silné stránky ako analytické zručnosti, komunikácia, aktívne počúvanie, vyjednávanie a zručnosti riešenia konfliktov tak tento zoznam môžeš určite rozšíriť najmä o zodpovednosť za výsledok a úlohu.“

Aneesh Venkataraman, môj priamy nadriadený v spoločnosti Dentsply Sirona (spätná väzba dňa 4.5.2022 za obdobie 6/2021 – 4.5.2022)

„Veľmi som si užila prácu s Nikolasom. Má zmysel pre detail, čo bolo evidentné pri projekte elektronizácie posielanie objednávok. Počas prvých PDD diskusií (pozn. PDD je dokument v projektovom manažmente, ktorý sa využíva na technický popis dodávaného riešenia) urobil veľmi detailné čítanie a bol schopný nájsť niektoré chyby, ktoré som ja nebola schopná nájsť v celom dokumente. Bol nápomocný v celom projekte pri upozorňovaní Genpact-u (pozn. konzultantská spoločnosť) keď sa na nás snažili ísť príliš rýchlo…“

Sara Boutin, projektový manažér COE Procurement v Dentsply Sirona (spätná väzba 01/2022 za obdobie 6/2021 – 12/2021)

„Ohľadne výkonu Nikolasa, mal veľké pochopenie všetkých mojich obáv vzťahujúcich sa k GEP e-sourcing (pozn. GEP je firma ktorá prevádzkuje Source-to-Contract softvérové riešenie). Pracoval s mojou spätnou väzbou, komunikoval ju s GEP a presadil implementáciu mojich pripomienok. Dôležitý aspekt je, že Nikolas počúval moje obavy a komunikoval s GEP aby sa tieto odstránili…“

 Janakee Shah, Global Category Manager pre oblasť obalových materiálov v Dentsply Sirona (spätná väzba 01/2022 za obdobie 6/2021 – 12/2021)